Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti MATIS Company, s.r.o., so sídlom Lichnerova 41B, 903 01 Senec, IČO: 45 623 040, DIČ: 2023084514, IČ DPH: SK2023084514, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 66766/B (ďalej len “Matis Company”) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy. Na základe potrieb definovaných všeobecnými obchodnými podmienkami sú špecifikované základné pojmy: Predávajúcim je spoločnosť MATIS Company, s.r.o, ktorá prevádzkuje webovú stránku www.matismarket.sk. Jej predmetom je prezentácia a predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu, umiestneného na internetovej stránke www.matismarket.sk. Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim.

Registrácia zákazníka

V prípade, že sa návštevník stránky www.matismarket.sk rozhodne zaregistrovať (vytvoriť si heslo do svojho účtu), získava možnosť:

- prezerať si ponuku obchodu,
- objednávať si dodanie tovaru,
- sledovať stav a obsah aktuálnych objednávok,
- sledovať zoznam a obsah minulých objednávok,
- využívať personalizované služby.

Našim zákazníkom môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke www.matismarket.sk.

Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

Pre objednanie tovaru kliknite myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom a tovar bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Objednávka sa robí potvrdením funkcie označenej “Vytvoriť objednávku” v sekcii Nákupný košík. Bez zbytočného odkladu po spracovaní Vašej objednávky Vám na vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky, ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. V prípade, že máte u nás vytvorené konto, Vaša objednávka bude zároveň archivovaná v sekcii Môj profil, do ktorej budete mať prístup len Vy po prihlásení. Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Ceny a poplatky

Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky (10% až 20% - presnú sadzbu nájdete vždy na faktúre), nezahŕňa však cenu dodania tovaru. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke alebo individuálne zľavy pre zákazníka, nie sú vzájomne kombinovateľné.

Cena produktov, pri ktorých je uvedená informácia "Produkt je vážený", nie je konečná. Týka sa výhradne produktov, pri ktorých nie je možné dopredu určiť finálnu hmotnosť a cenu - mäsové výrobky, ktoré nie sú dopredu navážené, mliečne výrobky ako trojuholníky zrejúcich syrov a pod. Pri týchto produktoch uvádzame priemernú hmotnosť a k nej príslušnú cenu. Pri produktoch, ktoré sú označené informáciou "Produkt je vážený", je teda uvedená cena iba orientačná. U takéhoto tovaru bude kupujúci oboznámený s konečnou cenou po pripravení objednávky. Objednávka sa stane záväznou a bude zaslaná iba v prípade, že kupujúci s konečnou cenou súhlasí.

Doprava na zvolenú adresu, prepravné (vratné) debničky aj všetky typy platieb kartou sú započítané v cene produktov a zákazník za ne za bežných okolností nič nedopláca. V prípade špeciálnych situácií si však vyhradzujeme právo účtovať si poplatok za dopravu (netradične dlhé vzdialenosti, nízka suma objednávky) či zálohu za prepravné debničky (veľké množstvo debničiek).

Spôsob platby

Tovar je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:

- elektronickým bankovníctvom (platba prevodným príkazom alebo platobnou kartou) na základe vystavenej faktúry.

Dodanie tovaru

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke. Tovar dodávame vlastnými vozidlami. Keďže máme aj kamennú prevádzku, tovar si po vytvorení internetovej objednávky môžete vyzdvihnúť aj priamo na adrese sídla našej firmy. Termíny dopravy sa rôznia podľa lokality. Bližšie informácie o termínoch rozvozu získa kupujúci po vytvorení záväznej objednávky.

Bližšie informácie o doprave vašej objednávky kedykoľvek poskytneme telefonicky alebo e-mailom. Aktuálny stav vybavovania Vašich objednávok si môžete kedykoľvek pozrieť aj v sekcii Môj profil.

Zákazník je povinný prevziať tovar na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase osobne alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad (faktúru), ktorý zároveň slúži ako záručný list (ak ste si nepriali vynechať faktúru zo zásielky). Ak doklad chýba, prosíme, informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu peknyden@matismarket.sk.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru. Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Pri prevzatí zásielky je zákazník oprávnený skontrolovať zásielku, či je tovar bez vád. V prípade poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Kupujúci je povinný:

1. Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu za tovar a prípadné prepravné. Kupujúci odoslaním Nákupného zoznamu súhlasí s cenou objednaného tovaru – Nákupný zoznam sa stáva pre kupujúceho záväznou objednávkou po doručení potvrdenia o vybavení objednávky.

2. Oboznámiť sa pred vytvorením objednávky s popisom a vlastnosťami tovaru, všetkými dostupnými informáciami o tovare ako aj všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a zverejnenými na stránke www.matismarket.sk (odoslaním Nákupného zoznamu kupujúci potvrdzuje, že sa s všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami zoznámil a bezvýhradne s nimi súhlasí).

3. Tovar ponúkaný v Nákupnom zozname môže podliehať skaze, Kupujúci je preto povinný prevziať objednaný tovar v dohodnutom termíne. V prípade, že Kupujúci tovar bezdôvodne neprevezme je povinný Predávajúcemu nahradiť škodu mu tým spôsobenú.

Predávajúci je povinný:

1. Dodať Kupujúcemu tovar v množstve a cene uvedenej v záväznej objednávke.

2. Najneskôr spolu s tovarom zaslať Kupujúcemu faktúru za tovar, dokumenty nevyhnutné na riadne užívanie objednaného tovaru. Faktúra sa Kupujúcemu štandardne doručuje spolu s objednaným tovarom.

3. V prípade nedostupnosti tovaru, zmeny ceny tovaru/objednávky o tom kupujúceho okamžite informovať.

4. Dôsledne dodržiavať všetky povinnosti, ktoré Predávajúcemu vyplývajú z platnej legislatívy.

Právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

Účelom práva odstúpenia od zmluvy zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), je poskytnúť kupujúcemu možnosť zoznámiť sa s tovarom za rovnakých podmienok ako je obvyklé pri nákupe v kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru.

Predávajúci ponúka na internetovej stránke www.matismarket.sk prevažne potraviny. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu, ak ide o tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. V prípade, že s dodaným tovarom nie ste spokojní, okamžite nás o tom informujte.

V zmysle vyššie uvedeného je tovar možné vrátiť bez udania dôvodu len v stave, v akom mu bol doručený – najmä nepoužitý, vrátane všetkých dokumentov. Predávajúci vrátený tovar skontroluje a ak spĺňa podmienky na vrátenie, vráti kupujúcemu peniaze v lehote podľa ďalších bodov.

V prípade potravín, ktoré sa rýchlo kazia, si zákazník musí uplatniť reklamáciu najneskôr v deň nasledujúci po kúpe. Pri potravinách, kde je uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, je záručná doba platná do tohto dátumu. Na odstúpenie od zmluvy stačí zaslať vašu požiadavku na našu emailovú adresu peknyden@matismarket.sk.

Predávajúci vráti zaplatenú cenu za tovar vrátane nákladov na dopravu na číslo účtu kupujúceho do 7 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Podmienkou vrátenia kúpnej ceny je doručenie vráteného tovaru predávajúcemu.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

Vrátený tovar je Kupujúci povinný vrátiť na adresu: MATIS Company, s.r.o., Lichnerova 41B, 90301 Senec

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť MATIS Company, s.r.o. ako prevádzkovateľ informačného systému osobných údajov spracúva osobné údaje spôsobom a v rozsahu ustanovenom v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal primerané opatrenia na ochranu osobných údajov svojich zákazníkov. Osobné údaje spracúvané v informačných systémoch predávajúceho. 

Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom sú využívané výlučne prevádzkovateľom na plnenie svojich povinností voči kupujúcemu a na vnútorné potreby predávajúceho (napr. prieskum trhu, hodnotenie spokojnosti zákazníkov). Na účely vybavenia objednávok spracúva prevádzkovateľ osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na evidovanie a doručenie objednávky, najmä meno a priezvisko, adresa (ulica, obec, PSČ), e-mailová adresa, telefónne číslo, podrobnosti o objednanom tovare.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných na marketingové účely, prevádzkovateľ ho môže oslovovať najmä zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu. Svoj súhlas môže Kupujúci kedykoľvek odvolať priamo na stránke www.matismarket.sk alebo zaslaním odvolania so spracúvaním osobných údajov podľa platného zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje tretím stranám výlučne na účely plnenia si svojich zmluvných povinností voči kupujúcim.

Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok je reklamačný poriadok.

2. Kupujúci si akékoľvek svoje práva a nároky môže voči predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predávajúceho voči kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť možno podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm . Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

3. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na peknyden@matismarket.sk

Záručné podmienky

Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale. V prípade vecí, ktoré sa rýchlo kazia (potraviny, zmesi určené na okamžitú spotrebu), sa reklamácia musí uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí tovaru, inak právo Kupujúceho zaniká. U nepotravinárskeho tovaru je dĺžka záruky v mesiacoch uvedená na záručnom liste alebo faktúre. Ak nie je vyznačená záručná doba u niektorej položky tovaru, tak je na tovar záruka 24 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu, a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave a jej dĺžka je doba od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je kupujúci povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil.

Kupujúci je povinný písomne oznámiť zistené nedostatky predávajúcemu vyplnením reklamačného formulára, ktorý nájdete TU, najlepšie prostredníctvom e-mailu uvedeného v kontaktných údajoch Predávajúceho alebo poštou na adresu Predávajúceho.

Kupujúci zašle chybný tovar na reklamáciu predávajúcemu čo najskôr, resp. s predávajúcim dohodne spôsob prevzatia tovaru (napr. pri najbližšom rozvoze). Balík musí obsahovať reklamovaný tovar, kópiu nákupného dokladu, reklamačný formulár (ak už bol zaslaný emailom, kupujúci uvedie túto informáciu na kópiu dokladu o kúpe s uvedením dátumu a e-mailovej adresy, z ktorej bol reklamačný formulár odoslaný).

Predávajúci po obdržaní reklamačného formulára a reklamovaného tovaru určí spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň keď je predávajúcemu doručený tovar a reklamačný formulár.

Reklamácia bude Predávajúcim vybavená nasledujúcim spôsobom:

- predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo chybný tovar vymení,
- výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších parametrov, alebo
- vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny.

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť – najmä pri zľavnenom tovare, ktorého pozmenené vlastnosti sú v popise tovaru uvedené.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia

Postup uplatnenia a vybavenia reklamácie kupujúceho sa riadi ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov, voči spotrebiteľovi najmä zo zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, a zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v platnom znení.

K zakúpenému tovaru je priložený doklad o kúpe prípadne záručný list. Ak k tovaru záručný list nie je pribalený, záručným listom je doklad o kúpe tovaru. V tom prípade bude k vybaveniu reklamácie postačovať len doklad o kúpe, ktorým môže byť aj faktúra doručená kupujúcemu aj e-mailom.

Prevzatie tovaru

Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu keď dodávka bola prevzatá kupujúcim. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí.

V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je kupujúci povinný ihneď na poškodenie upozorniť, prípadne urobiť aj fotografiu poškodeného tovaru.

Na základe takéhoto upozornenia predávajúceho bezprostredne po prevzatí tovaru môže predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru formou opravy tovaru, dodania nového tovaru, alebo poskytnutím primeranej zľavy. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z nedostatkov zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto škody mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru s údajmi na faktúre, je nevyhnutné podať o tomto stave správu predávajúcemu do troch pracovných dní od dňa prevzatia tovaru.

Predvoľby cookies

  • Vaše súkromie
  • Nevyhnutné cookies
  • Výkonnostné cookies
  • Funkčné cookies
  • Marketingové cookies

Názov Poskytovateľ Purpose Vypršanie Typ