Obchodné podmienky

Vymedzenie základných pojmov

- Predávajúci: dodávateľ tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.matismarket.sk je spoločnosť MATIS Company, s.r.o., so sidlom Senec, Lichnerova 4376/41B, 90301, ICO 45623040, DIC 2023084514, IC DPH SK2023084514, zapísaná v OR SR Okresného súdu Bratislava I, odddiel: Sro, Volžka číslo: 66766/B. Kontaktné údaje: Telefón: +421 903 703 097, +421 904 700 097 e-mail: peknyden@matismarket.sk (ďalej len „predávajúci“)

- Kupujúci: koncový zákazník – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, ktorá prostredníctvom Nákupného zoznamu vytvorila objednávku.

- Nákupný zoznam: neverejná xls tabuľka, prostredníctvom ktorej si Kupujúci objednáva tovaru u Predávajúceho. Ceny v Nákupnom zozname sú zmluvné a uvádzané na mernú jednotku. Cena je len orientačná a v čase dodania tovaru (u niektorých produktov ako napr. mäso) sa môže líšiť od ceny uvedenej v objednávke. U takéhoto tovaru bude Kupujúci oboznámený s konečnou cenou po pripravení objednávky, objednávka bude zaslaná, len ak Kupujúci s cenou súhlasí. Ceny tovaru v Nákupnej tabuľke sú uvedené vrátane DPH a všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci zaplatiť. Cenu za dopravu ani za prepravné obaly neúčtujeme. Jedine pri dodávke jedlých kvetov, kde nie je určená minimálna výška objednávky v eurách účtujeme prepravné 3 eurá.

- Tovar: produkty ponúkané na predaj v Nákupnom zozname.

- Objednávka: vzniká zaslaním vyplneného Nákupného zoznamu na našu e-mailovú adresu. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

- Záväzná objednávka: kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom vyplneného Nákupného zoznamu odoslaného na e-mailovú adresu peknyden@matismarket.sk sa považuje za uzatvorenú na strane Kupujúceho vyplnením Nákupného zoznamu a odoslaním na e-mailovú adresu peknyden@matismarket.sk a na strane Predávajúceho potvrdením vybavenia objednávky prostredníctvom e-mailu. V prípade zmeny výslednej ceny objednávky, je zmluva uzatvorená až po odsúhlasení novej ceny objednávky Kupujúcim. Takto vytvorenú objednávku je možné meniť len na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo až po zaplatení celej ceny objednaného tovaru.

- Registrácia: pri nákupe nie je potrebná.

 

Práva a povinnosti zmluvných strán

Kupujúci je povinný:

1. Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu za tovar a prípadné prepravné. Kupujúci odoslaním Nákupného zoznamu súhlasí s cenou objednaného tovaru – Nákupný zoznam sa stáva pre kupujúceho záväznou objednávkou po doručení potvrdenia o vybavení objednávky.

2. Oboznámiť sa pred vytvorením objednávky s popisom a vlastnosťami tovaru, všetkými dostupnými informáciami o tovare ako aj všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a zverejnenými na stránke www.matismarket.sk (odoslaním Nákupného zoznamu kupujúci potvrdzuje, že sa s všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami zoznámil a bezvýhradne s nimi súhlasí).

3. Tovar ponúkaný v Nákupnom zozname môže podliehať skaze, Kupujúci je preto povinný prevziať objednaný tovar v dohodnutom termíne. V prípade, že Kupujúci tovar bezdôvodne neprevezme je povinný Predávajúcemu nahradiť škodu mu tým spôsobenú.

Predávajúci je povinný:

1. Dodať Kupujúcemu tovar v množstve a cene uvedenej v záväznej objednávke.

2. Najneskôr spolu s tovarom zaslať Kupujúcemu faktúru za tovar, dokumenty nevyhnutné na riadne užívanie objednaného tovaru. Faktúra sa Kupujúcemu štandardne doručuje spolu s objednaným tovarom.

3. V prípade nedostupnosti tovaru, zmeny ceny tovaru/objednávky o tom kupujúceho okamžite informovať.

4. Dôsledne dodržiavať všetky povinnosti, ktoré Predávajúcemu vyplývajú z platnej legislatívy.

 

Dodacie podmienky

- Tovar Predávajúci dodáva vlastnými vozidlami. Minimálna cena objednávky je 60 EUR. Dopravu ani obalový materiál neúčtujeme (obalový materiál je vratný). Termíny dopravy sú rôzne podľa lokality. Bližšie informácie o termínoch rozvozu má Kupujúci k dispozícii pri uzatvorení objednávky.

 

Platobné podmienky (spôsob úhrady)

Tovar je možné uhradiť niekoľkými spôsobmi:

1. Bankovým prevodom na účet IBAN SK7411000000002941017735

2. V hotovosti pri prebratí objednávky. Doklad o predaji tovaru je Kupujúcemu odovzdaný pri prevzatí zásielky.

3. Bezhotovostnou platbou prostredníctvom platobného terminálu.

 

Právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1. Účelom práva odstúpenia od zmluvy zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)  je poskytnúť Kupujúcemu možnosť zoznámiť sa s tovarom za rovnakých podmienok ako obvyklé pri nákupe v kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru.

2. Predávajúci ponúka v Nákupnom zozname prevažne potraviny. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu ak ide o tovar, ktorý  podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. V prípade, že s dodaným tovarom nie ste spokojný okamžite nás o tom informujte.

3. V zmysle vyššie uvedeného je tovar možné vrátiť bez udania dôvodu len v stave v ako mu bol doručený – najmä nepoužitý, vrátane všetkých dokumentov. Predávajúci vrátený tovar skontroluje a ak spĺňa podmienky na vrátenie, vráti kupujúcemu peniaze v lehote podľa ďalších bodov.

4. V prípade potravín, ktoré sa rýchlo kazia, si zákazník musí uplatniť reklamáciu najneskôr v deň nasledujúci po kúpe. Pri potravinách, kde je uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, je záručná doba platná do tohto dátumu. Na odstúpenie od zmluvy stačí zaslať vašu požiadavku na našu mailovú adresu peknyden@matismarket.sk.

5. Predávajúci vráti zaplatenú cenu za tovar vrátane nákladov na dopravu na číslo účtu kupujúceho do 7 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Podmienkou vrátenia kúpnej ceny je doručenie vráteného tovaru kupujúcemu.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

7. Vrátený tovar je Kupujúci povinný vrátiť na adresu: MATIS Company, s.r.o., Senec, Lichnerova 41B, 90301

 

Ochrana osobných údajov

1. Spoločnosť MATIS Company, s.r.o. ako prevádzkovateľ informačného systému osobných údajov spracúva osobné údaje spôsobom a v rozsahu ustanovenom v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal primerané opatrenia na ochranu osobných údajov svojich zákazníkov. Osobné údaje spracúvané v informačných systémoch predávajúceho. 

2. Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom sú využívané výlučne prevádzkovateľom na plnenie svojich povinností voči Kupujúcemu a na vnútorné potreby Predávajúceho (napr. prieskum trhu, hodnotenie spokojnosti zákazníkov). Na účely vybavenia objednávok spracúva prevádzkovateľ osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na evidovanie a doručenie objednávky,  najmä: meno, priezvisko, adresa (ulica, obec, PSČ), e-mailová adresa, telefónne číslo, podrobnosti o objednanom tovare.

3. Ak Kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných na marketingové účely, prevádzkovateľ ho môže oslovovať najmä zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu. Svoj súhlas môže Kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním odvolania so spracúvaním osobných údajov podľa platného zákona o ochrane osobných údajov.

4. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje tretím stranám výlučne na účely plnenia si svojich zmluvných povinností voči Kupujúcim.

 

Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok je reklamačný poriadok.

2. Kupujúci si akékoľvek svoje práva a nároky môže voči predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predávajúceho voči kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť možno podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm . Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

3. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na peknyden@matismarket.sk

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane a súčasti nadobúdajú účinnosť 1. 1. 2020.

 

Záručné podmienky

1. Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale.

2. V prípade vecí, ktoré sa rýchlo kazia (potraviny, zmesi určené na okamžitú spotrebu), sa reklamácia musí uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí tovaru, inak právo Kupujúceho zaniká.

3. U nepotravinárskeho tovaru je dĺžka záruky v mesiacoch uvedená na záručnom liste alebo faktúre. Ak nie je vyznačená záručná doba u niektorej položky tovaru, tak je na tovar záruka 24 mesiacov.

4. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu, a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave a jej dĺžka je doba od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je kupujúci povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil.

5. Kupujúci je povinný písomne oznámiť zistené nedostatky predávajúcemu vyplnením reklamačného formulára, ktorý nájdete TU, najlepšie prostredníctvom e-mailu uvedeného v kontaktných údajoch Predávajúceho alebo poštou na adresu Predávajúceho.

6. Kupujúci zašle chybný tovar na reklamáciu predávajúcemu čo najskôr, resp. s predávajúcim dohodne spôsob prevzatia tovaru (napr. pri najbližšom rozvoze). Balík musí obsahovať reklamovaný tovar, kópiu nákupného dokladu, reklamačný formulár (ak už bol zaslaný emailom, kupujúci uvedie túto informáciu na kópiu dokladu o kúpe s uvedením dátumu a e-mailovej adresy, z ktorej bol reklamačný formulár odoslaný).

7. Predávajúci po obdržaní reklamačného formulára a reklamovaného tovaru určí spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň keď je predávajúcemu doručený tovar a reklamačný formulár.

8. Reklamácia bude Predávajúcim vybavená nasledujúcim spôsobom:

- predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo chybný tovar vymení
- výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších parametrov, alebo
- vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny.

9. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť – najmä pri zľavnenom tovare, ktorého pozmenené vlastnosti sú v popise tovaru uvedené.

10. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

11. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia

1. Postup uplatnenia a vybavenia reklamácie kupujúceho sa riadi ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov, voči spotrebiteľovi najmä zo zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, a zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v platnom znení.

2. K zakúpenému tovaru je priložený doklad o kúpe prípadne záručný list. Ak k tovaru záručný list nie je pribalený, záručným listom je doklad o kúpe tovaru. V tom prípade bude k vybaveniu reklamácie postačovať len doklad o kúpe, ktorým môže byť aj faktúra doručená kupujúcemu aj e-mailom.

Prevzatie tovaru

1. Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu keď dodávka bola prevzatá kupujúcim. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí.

2. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je kupujúci povinný ihneď na poškodenie upozorniť, prípadne urobiť aj fotografiu poškodeného tovaru.

3. Na základe takéhoto upozornenia predávajúceho bezprostredne po prevzatí tovaru môže predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru formou opravy tovaru, dodania nového tovaru, alebo poskytnutím primeranej zľavy. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z nedostatkov zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto škody mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

4. Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru s údajmi na faktúre, je nevyhnutné podať o tomto stave správu predávajúcemu do troch pracovných dní od dňa prevzatia tovaru.

Predvoľby cookies

  • Vaše súkromie
  • Nevyhnutné cookies
  • Výkonnostné cookies
  • Funkčné cookies
  • Marketingové cookies

Názov Poskytovateľ Purpose Vypršanie Typ